1. سبد خریدقبل از انجام هر خرید، اقلام مورد نظر را به سبد اضافه کنید.
  2. بررسی سبد: به صفحه نمایش سبد خرید بروید و اقلام درخواستی، تعداد، قیمت واحد، قیمت کل هر قلم، و هزینه ارسال پستی را بررسی کنید.
  3. اقدام به خرید: درصورت مورد تایید بودن سبد بازدن دکمه پرداخت در پایین صفحه سبد به صفحه تکمیل فرم خرید منتقل خواهید شد.
  4. اطلاعات خرید: همه فیلد ها را با اطلاعات درست تکمیل کنید. درصورت غلط بودن این اطلاعات ممکن است سفارش شما بدستتان نرسد. توجه داشته باشید که کد پستی و آدرس را بطور دقیق وارد کنید. همچنین از شماره تلفن همراه تان، برای پیگیری سفارش بعد از خرید مورد استفاده خواهد بود.
  5. درگاه پرداخت: درصورت تکمیل درست اطلاعات خرید به صفحه درگاه بانک منتقل خواهید شد.
  6. اتمام خرید: درصورت پرداخت موفق به صفحه اتمام خرید منتقل خواهید شد.
  7. کد پیگیریدر صفحه اتمام خرید کد پیگیری نمایش داد میشود که برای پیگیری سفارش مد نظر خواهد بود.