اربعین
اربعین

اربعین میعادگاه عاشقاناربعین-میعادگاه-عاشقان


مجید باقری خوزانی نویسنده در اثر جدید خود تلاش دارد با روایت داستان پیاده روی میلیون ها انسان عاشق در اربعین حسینی ، تصویری زلال از حرکت جماعتی عاشق به سوی مدینه فاضله موعود در کربلا را ارائه کند. در این تصویر اربعین از نظر نویسنده مکان شکل گیری تمدن حسینی است. نویسنده معتقد است در اربعین انسانی با اندیشه حسینی متولد می شود که بدنبال شکل دهی تمدنی جدید با رویکرد انسان اربعینی است. گام های اولیه شکل گیری تمدن حسینی با حرکت عاشقان مکتب امام حسین ( ع ) به سوی بارگاه وی برداشته می شود و بتدریج به تمدن شیعی حول محور تفکر حسینی منجر خواهد شد که بتدریج همه شیعیان جهان را دربر می گیرد و تحولی نوین را در جهان اسلام رقم خواهد زد.