آیین زندگی از دیدگاه قرآن و عترتآیین-زندگی-از-دیدگاه-قرآن-و-عترت


كتاب حاضر كه پيرامون رمز موفقيت در زندگی از ديدگاه قرآن و عترت سخن می‌گويد در ۱۸ فصل تنظيم و تدوين يافته است.
مؤلف در فصول اوّليه كتاب به مباحث ازدواج، حقوق همسری و تربيت فرزندان پرداخته است و در ادامه به چگونگی پوشيدن لباس و نظافت بدن و آداب آن می‌پردازد.

كار و تلاش در زندگی و تجارت و كشاورزی همراه با تعليم و تعلّم از ديگر مباحث كتاب است. هم‌چنين دوست‌يابی و عبادت خداوند و عيادت از بيماران، از مباحثی است كه نويسنده به اهميت آن در زندگی پرداخته و نيز تلاش كرده است در ذيل هر يك از فصل‌های فوق با استشهاد به آيات قرآن و بهره‌گرفتن از روايات اهل‌بيت و حكايات مفيد بر غنای مطالب كتاب بيفزايد.