چرا پسران آزادتر از دختران هستند
چرا پسران آزادتر از دختران هستند

چرا پسران آزادتر از دختران هستندچرا-پسران-آزادتر-از-دختران-هستند


بحث در مورد مقام و موقعیت زنان و دختران و شکل و شیوه روابط بین گروه های غیرهمنجس و نیز علل و عوامل رویکرد تبیعض آمیز نسبت به زنان و دختران، از جمله مباحث مهم و مستمری بوده که همراه توجه بسیاری از متفکران، سیاستمداران و جامعه شناسان را به خود جلب کرده است.

در نوشتار حاضر، تلاش شده است به دور از کلی گویی های رایج و تکرار تکریم های شعاری از مقام زن، ضمن پاسخگویی به پرسش های مذکور، رویکرد دین و عالمان دینی به موضوع مورد بحث مرور شود.

لذا در فصل نخست، ضمن طرح سوالات و شبهات مطرح، به عوامل زمینه ساز تحقیرها و تبعیض های ناروا علیه بانوان، و در فصل دوم به راهکارهای عملی برخورد با معضل مذکور می پردازیم.