نماز نشان بندگی
نماز نشان بندگی

نماز نشان بندگی (سلوک جوانی ۵)نماز-نشان-بندگی


در کتاب حاضر، ضمن بررسی معنای عبادت و فلسفه و چرایی آن بر نیت عبادت و اهمیت اخلاص در نماز تاکید و نیایش و شرایط استجابت دعا مطرح شده است. نیز پس از تبیین اخلاق و ویژگی‌های نمازگزاران مباحث شناختی روح معنوی نماز و اثرات آن بر نمازگزاران خاطرنشان گردیده است که نمازگزار باید فقط به نقش‌عبادی نماز بسنده نکند، بلکه به نقش اخلاق در نماز هم توجه کند. فضایل اخلاقی نمازگزاران ذکر و رذایل اخلاقی، که مانع کمال نماز می‌شود، آورده شده است.