آیه الکرسی، امان نامه الهیآیه الکرسی، امان نامه الهی